มูลนิธิคำ
แบ่งปันหน้านี้ประชาธิปไตยคือการปกครองตนเอง

แฮโรลด์วัลวินเพอซิวาล